top of page

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อ 1 มิถุนายน 2565

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อมรและบุตร จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรง จากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา

 • เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา

 • จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม

 • จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้

 • จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้

 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออก

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Soft Copy

 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

 • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ “ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

 • เพื่อการบริการหลังการขาย

 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

 

บริษัท อมรและบุตร จำกัด
6, 6/1, 8, 145, 155, 165 ถนนสุขุมวิท 49/9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
อีเมล info@rqclub.com
เว็บไซต์ www.rqclub.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02 119 7200

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อ 1 มิถุนายน 2565

PRIVACY NOTICE

Amara and Sons Co., Ltd. takes your privacy seriously. The following principles guide our treatment of your personal information:

1.     We value the trust you place in Amara and Sons Co., Ltd. when sharing your personal information with us.

2.     We strive to be transparent with you about what personal information we collect, what we do with it and with whom we share it.

3.     We endeavor to work with you to address your concerns about how we use your personal information.

4.     We strive to take steps designed to secure your personal information and reduce the risk it will be misused.

Amara and Sons Co., Ltd. PRIVACY NOTICE — YOUR PRIVACY RIGHTS

Effective Date: June 1, 2022

SCOPE

This Privacy Notice ("Notice") describes how Amara and Sons Co., Ltd. collects, uses, shares and otherwise process personal information in connection with our websites, applications, and other online platforms which link to or display this Notice (the “Platform”). This Notice is not, however, a contract and does not create any legal rights or obligations.

When we use the term “personal information” in this Notice, we mean information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, to you. It does not include aggregated, deidentified or anonymized information that is maintained in a form that is not reasonably capable of being associated with or linked to you.

TYPES OF PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

 • Contact Information. For example, we may collect your name, mailing address, telephone number and email address. We may also collect your mobile phone number.

 • Payment Information. For example, we may collect your credit card number and billing address..

 • Information You Post. We may collect personal information you post in a public space on our Platform, such as on our Ratings & Reviews feature.

 • Social Media Information. We may collect personal information you post on our social media pages. We may also collect your social media profile information and personal information posted on your page.

 • Employment Information. If you apply for a job through our Platform, we collect the personal information you include in your application. For example, this may include the name and address of your employer and your employment history.

 • Information You Submit. We may collect personal information when you send us a message through the “Contact Us” page or similar features on our Platform. We may also collect personal information when you enter a promotion. This may include photos, videos and other user-generated content that you submit.

 • Demographic Information. We may collect your birthdate, age, gender and zip code. We may also collect personal information relating to your hobbies, interests and shopping behavior.

 • Device Information. We may collect the type of device you use to access our Platform. For example, we may also collect your device identifier, IP address or mobile operating system.

 • Location Information. We may collect precise location information from your device. This may include information about your exact location when you use our Platform or may include information that allows us to approximate your location. We may also collect this information in the background when our mobile applications are not in use. For more information about your options related to the collection of your location information, see the “Choices Regarding Your Information” section below.

 • Log and Analytics Data. If you use our website, we may collect information about the browser you are using. We may look at what site you came from, or what site you visit when you leave us. If you use our app, we may look at how often you use the app and where you downloaded it.

 • Sensitive personal information. We may, in limited circumstances only, collect personal information which are sensitive in nature such as health data, medical history, genetic data, biological data, etc.  We will only collect, use or disclose sensitive personal information on the basis of your explicit consent or where permitted by applicable laws.

HOW WE COLLECT YOUR PERSONAL INFORMATION

We collect your personal information in the following ways:

Directly From You. For example, when you:

 • Register for an account.

 • Purchase products or services through our Platform.

 • Sign up to receive promotional communications.

 • Join a loyalty, rewards or similar program or club.

 • Use the Ratings & Reviews or related services and features.

 • Submit a request to our Customer Service team.

 • Interact with The Racquet Club social media pages.

 

From Third Parties. We may receive personal information about you from other sources. For example, this may include receiving personal information from:

 • Our business partners, including online advertising networks, analytics vendors, and companies that co-sponsor our promotions.

 • Social media sites, including Facebook, YouTube, Instagram and Line Official Account. The information we receive from these social media sites is dependent upon the social media site’s policies and your settings on that site.

 • Family, friends and others who provide your personal information to us because they think you may be interested in our products and services or they want to share a product or service with you.

 

We may collect, use or disclose your personal information for different purposes. These data processing may be for more than one lawful ground depending on the specific purpose for which we are using your personal information. Examples of lawful grounds include: (i) performance of contractual obligations with you; (ii) compliance with our legal obligations or duties; (iii) legitimate interest of us or of third parties; (iv) vital interest for safety of other persons; and/or (v) public interest.  We will request your consent, if we cannot rely on these legal bases for our collection, use, disclosure or other processing of your personal information.

You are not obliged to provide your personal information to us. If you decide not to provide your personal information, we might, in some instances, not be able to provide (or continue to provide) you with certain products or services that depend on the collection, use or disclosure of your personal information.

HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We may use your personal information in the following ways:

 • To Provide Our Products and Services. This could include fulfilling your requests for products or services. It could also include processing purchases or other transactions.

 • To Improve Our Products and Services, as well as our operation. We may use your personal information to make our Platform, products, services and operation better. We may also use your personal information to customize your experience with us.

 • To Understand Your Interests. For example, we may use your personal information to better understand what products interest you.

 • To Respond to Your Requests or Questions. This may include responding to your feedback or notifying you if you win a promotion.

 • To Communicate With You. We may communicate with you about your account or our relationship. We may also contact you about this Notice or our Platform terms and conditions.

 • To Determine Your Eligibility. We may use your personal information to verify your identity or determine your eligibility for some of our products, services and promotions.

 • For Marketing Purposes. We may provide you with information about new products and special offers. We might use your personal information to serve you ads about products and offers. We might tell you about new features or updates. These might be third-party offers or products we think you might find interesting. We may also use your personal information to send you electronic communications, including through email or text message.

 • For Interest-Based Advertising. We and our third party partners may engage in interest-based advertising using personal information gathered across multiple websites, devices, or other platforms to serve you relevant advertising on our Platform or on other sites, services and mobile applications or on other devices you may use. For more information about your choices related to these communications, see the “Online Advertising and Third Party Tracking” section below.

 • For Security Purposes. This could include protecting our company and consumers who use our products and services. It may also include protecting our Platform.

 • To Send Push Notifications. If you use our mobile apps, we may send you push notifications about new products or special offers.

 • As Otherwise Permitted By Law or As We May Notify You.

HOW WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION

We may share your personal information in the following ways:

 • Internally. We may share your personal information within the company.

 • On our Platform. For example, we may display personal information you post on our Ratings & Reviews feature. We may also display personal information you submit in connection with a promotion.

 • With Our Service Providers. We may share your personal information with third parties who perform services on our behalf.

 • With Our Business Partners. For example, this may include a third party that co-sponsors a contest or promotion. We may also share personal information with data aggregators, advertisers, media buying agencies, advertising networks and advertising service providers.

 • With Third Parties for Marketing Purposes. This may include our affiliate companies or brands or third parties whose products or services we believe you may be interested. These third parties may also share your personal information with others. These third parties may use your personal information for their own marketing purposes or the marketing purposes of others. This may include the delivery of interest-based advertising.

 • To Comply With the Law or To Protect Ourselves or Third Parties. For example, this could include responding to a court order or subpoena. It could also include sharing personal information if a government agency or investigatory body requests. We might share personal information when we are investigating potential fraud. This could include fraud we think has occurred during a sweepstakes or promotion. We may also share information if you are the winner of a sweepstakes or other contest with anyone who requests a winner’s list.

 • For Other Reasons We May Describe to You.

CHILDREN UNDER 18

We do not knowingly collect or solicit any information from anyone under the age of 15 through our Platform. Additionally, any person below 18 years of age must also provide consent from his/her legal guardian. In the event that we learn that we have inadvertently collected personal information from a child under age of 15 (with or without legal guardian's consent) or 18 (without legal guardian's consent), we will delete that information as quickly as possible.

CHOICES REGARDING YOUR PERSONAL INFORMATION

Marketing Communications:

You can opt out of receiving our marketing communications. Note that you will still receive non-marketing or transactional messages from us, including messages about your account and responses to your inquiries. To opt out of receiving our marketing communications, you can contact us as follows:

 • Send us an email at info@rqclub.com

 • Call us at 02-119-7200.

 • For promotional emails or text messages, follow the instructions included with the marketing communication.

 

YOUR RIGHTS WITH REGARD TO YOUR PERSONAL INFORMATION

You have the following rights with respect to your personal information under the PDPA:

 • Right of access: You have the right to request access to your personal information and a copy of, and/or information on the processing of your personal information, provided that we may refuse to provide personal information in response to a request for access, where it is permitted by law or pursuant to a court order, and such access and obtaining a copy of personal information would adversely affect the rights and freedoms of others; 

 • Right to rectification: You have the right to request that your personal information be corrected or rectified, where it is inaccurate, incomplete or not current; 

 • Right to erasure: You have the right to request that we delete, destroy or anonymize your personal information in certain circumstances as described under the PDPA, such as where your personal information is no longer necessary, or when you withdraw your consent and there are no other legal bases to maintain your personal information;

 • Right to restriction and right to object: You have the right to object, or request that we restrict, the processing of your personal information in certain circumstances, including direct marketing. This include the right to object to automated decision-making (including for marketing purposes); 

 • Right to withdraw consent: If we rely on your consent as the lawful basis for our collection, use, disclosure or other processing of your personal data, you have the right to withdraw such consent at any time; 

 • Right to data portability: You have the right to obtain your personal information, including to request that your personal information be transmitted to another data controller or to you, except where it is technically unfeasible, in accordance with the requirements of the PDPA; and

 • Right to lodge a complaint: If you have reason to believe that we are in breach of the PDPA, you have the right to lodge a complaint with us or with the relevant data protection authority

 

HOW TO CONTACT US

If you have any questions, comments or concerns with respect to our privacy practices or this Notice, or wish to update your information, please feel free to contact us at info@rqclub.com by telephone at 02-119-7200

CHANGES IN POLICY

From time to time, we may change our Notice. We will notify you of any material changes to our Notice as required by law. We will also post an updated copy of this Notice on our Platform. Please check our Platform periodically for updates.

bottom of page